szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę w zakresie znowelizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”, możliwości wykorzystania programów i działań dla jednostek samorządu terytorialnego, posiądzie praktyczne umiejętności w zakresie stosowania procedur kwalifikowalności wydatków; ponadto zdobędzie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego w jednostce organizacyjnej, a także uzyska wiedzę z zakresu najczęstszych błędów, w tym naruszania przepisów popełnianych przy zamówieniach publicznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego: zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”; przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych; przedstawienie szczegółowych warunków i procedur kwalifikowalności projektów;
 • Dla przedsiębiorstw: zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”; przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych; przedstawienie szczegółowych warunków i procedur kwalifikowalności projektów; przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego; przedstawienie szczegółowych warunków i procedur kwalifikowalności projektów

Adresaci

 • kierownicy wydziałów pozyskujących środki zewnętrzne, w tym odpowiedzialnych za zamówienia publiczne;
 • pracownicy dokonujący rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy realizujący projekt, w tym przygotowujący procedury z zakresu zamówień publicznych;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Program

Program - wariant dla jednostek samorządu terytorialnego

Prezentacja najważniejszych zmian wprowadzonych w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Dokumenty i wytyczne.

Moduł I

Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego – programy i działania.

 1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego – harmonogramy naboru wniosków w latach 2019-2020.
 2. Możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Szczebel centralny:
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko {w tym zwłaszcza tabela transpozycji na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dot. przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach w świetle zmian z 28.01.2019 r. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko}.
 4. Szczebel regionalny – przegląd programów i działań.

Moduł II

 1. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności projektów.
 2. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 3. Utrzymanie i utrata kwalifikowalności projektu.
 4. Ramy czasowe kwalifikowalności projektu.
 5. Trwałość w projektach EFS – znaczenie.
 6. Kwalifikowalność wydatków. Wydatki niekwalifikowane.
 7. Zasada faktycznie poniesionego wydatku.
 8. Wkład niepieniężny. Kwalifikowalność wydatków – wkład własny.
 9. Koszty pośrednie w EFS.
 10. Cross-financing.
 11. Środki trwałe.
 12. Środki trwałe – amortyzacja.
 13. Metody uproszczone [Stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe].
 14. Rozliczania metodą uproszczoną.
 15. Kwalifikowalność personelu projektu - koszty osobowe.

Moduł III

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

 1. Podstawy prawne funkcjonowania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).
 3. Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).
 4. Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia).
 5. Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady konkurencyjności i zamówień publicznych.
 6. Łączenie zamówień publicznych – mechanizmy i możliwości.
 7. Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Program – wariant dla przedsiębiorców

Moduł I

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – programy i działania.

 1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw – harmonogramy naboru wniosków w 2019 r.
 2. Możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Szczebel centralny:
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Szczebel regionalny – przegląd programów i działań.

Moduł II

Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów w świetle „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 1. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności projektów.
  1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
  2. Ocena kwalifikowalności projektu.
  3. Trwałość projektu.
 2. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  1. Ramy czasowe.
  2. Ocena kwalifikowalności wydatku.
  3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
  4. Koszty związane z angażowaniem personelu.

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych

Moduł III

Szczegółowe zasady kwalifikowalności dla EFRR

 1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFRR.
 2. Przygotowanie projektu.
 3. Zakup nieruchomości.
 4. Wydatki operacyjne.
 5. Koszty pośrednie.
 6. Roboty budowlane.
 7. Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji.

Moduł IV

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

Zasady obowiązujące przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych dokonywanych w ramach projektów EFRR na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 1. Przygotowanie do udzielania zamówień.
 2. Ogólne zasady udzielania zamówień.
 3. Szacowanie wartości zamówienia.
 4. Jak udzielić zamówienia? Procedury.
 5. Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia).
 6. Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady konkurencyjności i zamówień publicznych.
 7. Łączenie/podział zamówień publicznych – mechanizmy i możliwości.
 8. Konflikt interesów.
 9. Przykłady najczęściej występujących naruszeń stwierdzonych w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zastosowanych korekt finansowych.

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia