Granty na eurogranty


Celem tego konkursu organizowanego przez PARP jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej. W konkursie wziąć udział mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, uzyskując dofinansowanie na: pokrycie kosztów usługi doradczej polegającej na pomocy w przygotowaniu projektu docelowego (składanego w instytucji UE), opracowanie studium wykonalności, pokrycie kosztów tłumaczenia docelowej dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu, organizację spotkań (np. koszty poszukiwania partnerów projektu lub koszty podróży służbowych), koszty związane z prezentacją wniosku docelowego przed powołaną przez organizatora konkursu komisją oceny projektów. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych! Maksymalna możliwa kwota dofinansowania to 280 060,00 zł (lub 64 000,00 zł, jeśli nie przewidziano opracowania studium wykonalności). Najbliższa runda konkursu rozpocznie się już 1 czerwca b.r.