szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uczestnik uzyska wiedzę z zakresu audytu, organizacji procesu kontroli; posiądzie umiejętności z zakresu stosowania procedur audytu, w tym oceny prawidłowości wydatków kwalifikowalnych; szkolenie przygotuje partycypantów do zewnętrznych kontroli projektów realizowanych przez instytucje finansujące (np. PARP, NCBiR i in.) w firmie/organizacji, która jest odpowiedzialna za projekt.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnych audytów projektów unijnych;
 • przedstawienie organizacji procesu kontroli, oceny systemu zarządzania projektem – ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowość wydatków kwalifikowanych;
 • zapoznanie z procedurami kontroli zewnętrznej projektów

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Program

Moduł I.

Uregulowania prawne odnoszące się do audytu projektów unijnych. Zakres audytu.

 1. Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje.
 2. Omówienie instytucji, kompetencji, uprawnień.
 3. Inne kwestie: PZP, US – VAT.

Moduł II

Organizacja procesu kontroli, ocena prawidłowości i efektywności systemu zarządzania, kontroli danego projektu.

 1. Powierzanie zadań związanych z kontrolą.
 2. Prawa i obowiązki kontrolującego/kontrolowanego.
 3. Informacja pokontrolna.

Moduł III.

Ocena prawidłowości ujęcia wydatków kwalifikowanych.

 1. Weryfikacja wydatków.
 2. Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta.
 3. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta.
 4. Kontrola krzyżowa.
 5. Kontrole w trybie doraźnym .

Moduł IV.

Procedury, rezultaty prowadzonego audytu. Analiza ryzyka audytu – arkusze.

Moduł V.

Kontrola na zakończenie projektu. Kontrola trwałości projektu.

Moduł VI. Postępowanie pokontrolne

 1. Ryzyka nadużyć.
 2. Reguły postępowań pokontrolnych
 3. Korygowanie i odzyskiwanie nieprawidłowych wydatków:
  1. źródła informacji o nieprawidłowościach;
  2. sposoby postępowania z nieprawidłowościami;
  3. obliczanie korekty finansowej.
 4. Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia