szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uczestnik uzyska wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług, posiądzie wiedzę z zakresu opodatkowania, zasad kwalifikowalności VAT, w tym dokonywania odliczeń; ponadto słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu weryfikacji wniosku, możliwości wystąpienie czynności opodatkowanych, monitorowania i kontroli projektu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z ramami prawnymi dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE;
 • przedstawienie znowelizowanych zasad kwalifikowalności podatku VAT;
 • przedstawienie aktualnego stanu pranego zakresu opodatkowania wraz z zasadami dokonywania odliczeń;
 • zapoznanie z weryfikacją wniosku, zasadami monitorowania statusu podatkowego i procesem kontroli projektu

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi;
 • pracownicy jednostek organizacyjnych mający chęć pogłębienia wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług

Program

 1. Ramy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE.
 2. Zasady kwalifikowalności podatku od towarów i usług.
 3. Zakres opodatkowania:
  1. działalność objęta (czynności opodatkowane, czynności zwolnione) i nie objęta ustawą o VAT.
 4. Zasady dokonywania odliczeń w podatku VAT:
  1. przypadki odliczenia pełnego;
  2. odliczenie przy zastosowaniu proporcji sprzedaży;
  3. odliczenie przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji;
  4. jak określić wartość odliczenia i wysokość kwalifikowalnego VAT;
  5. przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT;
  6. wyłączenia z prawa do odliczenia zawarte w ustawie o VAT;
  7. odliczenie VAT od wydatków majątkowych w przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
  8. projekty częściowo generujące przychód lub częściowo wykorzystywane do czynności zwolnionych, lub częściowo wykorzystywane do działalności statutowej;
  9. projekty niegenerujące przychodu a prawo do odliczenia.
 5. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie: status podatkowy, brak możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, analiza projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych i podmiotów uczestniczących w projekcie, przykłady projektów w aspekcie oceny kwalifikowalności VAT.
 6. Monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu.
 7. Kontrola projektu na miejscu: ewidencja księgowa (VAT należny i naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym), ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT), deklaracje

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia