szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych; posiądzie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego w jednostce organizacyjnej; uzyska wiedzę z zakresu najczęstszych błędów, w tym naruszania przepisów popełnianych przy zamówieniach publicznych; będzie miał możliwość zapoznania się z możliwymi rozwiązaniami problemowymi we własnym podmiocie w ramach „studium przypadku” (nabycie kompetencji do rozwiązywania problemów wynikłych z konieczności wprowadzania korekt finansowych).

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z nowelizacją prawa zamówień publicznych;
 • przedstawienie zasadniczych procedur dotyczących wdrażania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • przedstawienie prawnych i praktycznych aspektów stosowania zasady konkurencyjności, w tym przygotowania zamówień w ramach Bazy konkurencyjności;
 • zapoznanie się z procesem udzielania zamówień

Adresaci

 • pracownicy działów zamówień publicznych;
 • osoby odpowiedzialne za procedury zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych;
 • pracownicy jednostek organizacyjnych występujący o zamówienia publiczne;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie SIWZ oraz ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Program

Moduł I

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Kiedy i jak stosować bazę konkurencyjności.
 4. Baza konkurencyjności.
 5. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 6. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 7. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 8. Szacunek wartości zamówienia.
 9. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 10. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.

Moduł II

 1. Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.
 2. Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 3. Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 4. Proces udzielania zamówienia.
 5. Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 6. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 7. Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień.
 8. Procedury FIDIC a PZP.
 9. Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia