szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę z zakresu zasad programowania nowej perspektywy 2021-2027 i nowych możliwości pozyskania środków finansowych; uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu przygotowanych projektów rozporządzeń dla polityki spójności wraz z przyjętym stanowiskiem Rządu RP w tym zakresie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z celami polityki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
 • przedstawienie zasad programowania nowej perspektywy 2021-2027, możliwości pozyskania środków finansowych dla jednostek organizacyjnych
 • przedstawienie aktualnych projektów nowych rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027

Adresaci

 • kierownicy komórek organizacyjnych administracji publicznej;
 • kierownicy wydziałów pozyskujących środki zewnętrzne, w tym odpowiedzialnych za zamówienia publiczne;
 • pracownicy dokonujący rozliczeń projektów unijnych;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Program

 1. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027
 2. Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 3. Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027
 4. Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz - COM(2018)375 - tzw. rozporządzenie ramowe/ogólne/.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności - COM(2018)372.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382 - obejmuje dotychczas rozproszone EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Europejski Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) oraz Program Zdrowie (Health Programme), odniesienie do realizacji semestru europejskiego i zaleceń Rady UE dla państw członkowskich (country-specific recommendations - CSR) oraz zasad i praw Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS).
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego - COM(2018) 374.
 5. Przyjęte Stanowiska Rządu RP do projektów rozporządzeń KE dla polityki spójności 2021-2027.

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia