szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę z zakresu polityk horyzontalnych oraz przełożenia ich wymogów na zarządzanie projektami; posiądzie wiedzę w zakresie stosowania standardów dostępności, wykorzystania ich w projektach na etapach realizacji poszczególnych zadań; zdobędzie umiejętność wykorzystania list sprawdzających w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu realizacji projektu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z politykami horyzontalnymi w obecnym i przyszłym okresie programowania środków unijnych;
 • przedstawienie podstawowych zasad równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dotyczących dostosowania działań w ramach projektów dla osób z niepełnosprawnością;
 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi standardami dostępności w projektach finansowanych z EFS

Adresaci

 • osoby na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych, odpowiedzialni za przygotowanie i realizację projektów w ramach dofinansowania z EFS;
 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi
 • zainteresowani możliwościami wdrażania standardów dostępności w jednostkach organizacyjnych

Program

 1. Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania projektem.
 2. Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów edukacyjnych.
 3. Ocena zgodności treści wniosków dot. polityki horyzontalnej – warsztaty – ocena do wykonania przez uczestników szkolenia.
 4. Równe traktowanie, niedyskryminacja oraz równość szans kobiet i mężczyzn w przepisach unijnych i krajowych. Słownik równościowy. Stereotypy, postawy, uprzedzenia. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia – przeciwdziałanie.
 5. Polityki horyzontalne wpisane do umowy partnerstwa i obowiązujące we wszystkich projektach EFS. Pozostałe dokumenty horyzontalne. Polityki horyzontalne UE a kwalifikowalność wydatków.
 6. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
 9. Zasady dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 10. Realizacja projektu:
  1. realizacja prawidłowej rekrutacji do projektu;
  2. realizacja projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji;
  3. przykładowe listy sprawdzające – dostępność dla osób z niepełno sprawnościami;
  4. przykłady dobrych praktyk;
  5. prawidłowe dokumentowanie

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia