szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu rozliczania projektów EFS, w tym dokumentowania kosztów; z zakresu kwalifikowalności kosztów uczestników projektu, w tym innych form angażowania personelu oraz poprawnego dokumentowania personelu; ponadto posiądzie praktyczne umiejętności związane z sporządzaniem i weryfikacją wniosku o płatność, a także z czynnościami dotyczącymi wypłat i rozliczania transz.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania projektów UE;
 • przedstawienie zasad konstruowania i rozliczania budżetu;
 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego dot. wytycznych kwalifikowalności wydatków;
 • przygotowanie do sporządzania wniosków o płatność i monitorowania sytuacji finansowej projektu

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi.

Program

 1. Moduł I
  1. Ogólne zasady rozliczania projektów EFS.
  2. Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
  3. Zasady konstruowania i rozliczania budżetu.
  4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
  5. Dokonywanie zmian w budżecie projektu, zmiany wymagające aneksu do umowy, zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
  6. Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
  7. Cross-financing i zakup/amortyzacja środków trwałych w projektach EFS.
  8. Kwalifikowalność uczestników projektów, w tym baza uczestników projektu EFS.
  9. Baza personelu, w tym angażowanie/zatrudnianie personelu merytorycznego projektu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, w tym możliwość zaangażowania w ramach umowy zlecenie i umowy o dzieło - wraz z różnicami powyższych form zaangażowania, umowy o pracę (całość etatu, część etatu, oddelegowanie), osoby samozatrudnione.
  10. Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS.
  11. Reguła proporcjonalności.
  12. Inne formy angażowania personelu projektu.
  13. Poprawne dokumentowanie zaangażowania/zatrudnienia personelu w kontekście obowiązujących wytycznych i przepisów krajowych: ewidencja czasu pracy, protokoły, oświadczenia dot. zaangażowania w inne projekty itp.
  14. Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe, praktyczne aspekty rozliczania projektów ryczałtowych w kontekście różnic w obowiązkach informacyjnych w porównaniu z projektami rozliczanymi standardowo.
  15. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych,
  16. Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 2. Moduł II
  1. Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych.
  2. Weryfikacja wniosku.
  3. Formularz wniosku o płatność.
  4. Kontrola dokumentacji źródłowej.
  5. Ocena kwalifikowalności wydatków.
  6. Harmonogram płatności.
  7. Zasady wypłaty transz.
  8. Różnice w rozliczaniu projektów w zależności od beneficjentów.
  9. Przekroczenie terminów.
  10. Monitoring.
  11. Przekroczenie ustalonego budżetu.
  12. Niekwalifikowalność wydatków.

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia