szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu rozliczania projektów EFS, w tym dokumentowania kosztów; posiądzie wiedzę z zakresu kwalifikowalności kosztów uczestników projektu, w tym innych form angażowania personelu, poprawnego dokumentowania personelu w projekcie; ponadto posiądzie praktyczne umiejętności związane z sporządzaniem, weryfikacją wniosku o płatność, czynnościami dot. wypłat i rozliczania transz.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania projektów UE;
 • przedstawienie zasad konstruowania i rozliczania budżetu;
 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego dot. wytycznych kwalifikowalności wydatków;
 • przygotowanie do sporządzania wniosków o płatność i monitorowania sytuacji finansowej projektu

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Program

Moduł I.

Podstawy prawne, wprowadzenie.

 1. Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot.:
  1. kwalifikowalności wydatków w ramach EFS;
  2. opracowania wniosku o dofinansowanie;
  3. opracowania zakresu rzeczowego projektu;
  4. realizacji i rozliczania końcowego projektu;
  5. udzielania zamówień publicznych w ramach projektu;
  6. zarządzania i sprawozdawczości w ramach projektu.

Moduł II.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków

 1. Ramy czasowe kwalifikowalności.
 2. Ocena zgodności wydatku [przepisy prawa, PO, SZOOP].
 3. Zgodność z realizacją celów projektu.
 4. Zgodność z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny np. kwoty ryczałtowe.
 5. Uzasadnienie i metody oszacowania.

Moduł III.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania wniosku

 1. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym.
 2. Grupy docelowe.
 3. Opis projektu.
 4. Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.
 5. Nazwa zadania – wskaźnik realizacji celu.
 6. Zasada równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Moduł IV-VII.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie:

 1. opracowania zakresu rzeczowego;
 2. realizacji i rozliczania końcowego projektu;
 3. udzielania zamówień publicznych w ramach projektu;
 4. zarządzania i sprawozdawczości w ramach projektu.

Moduł VIII.

Zasady monitorowania postępu rzeczowego w projekcie.

 1. Typologia wskaźników:
  1. wskaźniki rezultatu (strategicznego);
  2. wskaźniki produktu;
  3. wspólne wskaźniki produktu;
  4. wskaźniki kluczowe;
  5. wskaźniki kluczowe produktu;
  6. wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu specyficzne dla programu.
 2. Zasady dotyczące doboru i pomiaru wskaźników – wartość bazowa i docelowa – opis, miejsce – znaczenie – przykłady błędów.

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia