szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu możliwości stosowania WACAG 2.0 w jednostce organizacyjnej, a także z obszaru dostosowania systemów teleinformatycznych do norm prawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z Krajowymi Ramami Interoperacyjności;
 • przedstawienie możliwości wdrażania dostępności cyfrowej w projektach informatycznych;
 • zapoznanie uczestników z procedurami dot. inwentaryzacji zasobów, możliwości ich dostosowania do Krajowych Ram Interoperacyjności.

Adresaci

 • kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi, w tym zwłaszcza odpowiedzialna za procedury wdrożeniowe WACAG 2.0;
 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi
 • zainteresowani możliwościami wdrażania standardów dostępności w jednostkach organizacyjnych;
 • informatycy

Program

 1. 1. WCAG 2.0 – standard dostępności cyfrowej.
 2. Normy prawne.
 3. Omówienie wytycznych.
 4. Wdrażanie dostępności krok po kroku:
  1. decyzja o wdrażaniu dostępności;
  2. strategia;
  3. lider dostępności;
  4. inwentaryzacja zasobów;
  5. przegląd procedur;
  6. zlecanie usług zewnętrznych (klauzule do opisu przedmiotu zamówienia, klauzule do umowy, kary umowne);
  7. monitorowanie, szkolenia.
 5. Audyt – etapy, narzędzia, testy

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia