szkolenie dwudniowe (2 x 8 godzin w godz. 9 -16)

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu od przygotowania projektu, jego prowadzenia, rozliczania poszczególnych etapów w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich; dowie się, jak monitorować uczestników, zapozna się z zasadami promocji projektu, z wymaganiami wynikającymi z wytycznych i innych dokumentów; ponadto uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę w zakresie standardów dostępności, jak i zasad realizacji projektu wspólnie z innymi podmiotami.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji mailowych z prowadzącym szkolenie ekspertem.

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z etapami przygotowania projektu oraz jego oceną;
 • przedstawienie etapów od podpisania umowy o dofinansowanie do jego rozliczenia i utrzymania trwałości;
 • zapoznanie uczestników procedurą zamówień publicznych, zasadami konkurencyjności, rozliczaniem wydatków w projekcie.

Adresaci

 • osoby dokonujące rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy jednostek realizujących projekt;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi

Program

 1. Przygotowanie projektu, ocena formalna i merytoryczna.
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 3. Kwalifikowalność wydatków.
 4. Kontrola projektu.
 5. Sprawozdawczość, rozliczanie projektu i dokumentacja.
 6. Monitorowanie uczestników projektu.
 7. Zasady promocji i oznakowania.
 8. Trwałość projektu.
 9. Zamieszczanie zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności.
 10. Ewaluacja projektu.
 11. Dokumenty i wytyczne:
  1. regulamin konkursu;
  2. instrukcje i podręczniki;
  3. wymagania konkursowe;
  4. wskaźniki;
  5. podstawowe zasady udzielania dofinansowania.
 12. Koszty bezpośrednie i pośrednie:
  1. cross-financing i środki trwałe;
  2. kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT);
  3. wydatki niekwalifikowane;
  4. ewaluacja projektu;
  5. mechanizm racjonalnych usprawnień;
  6. rozliczanie wydatków w projekcie.
 13. Umowa o dofinansowanie:
  1. dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie;
  2. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
 14. Wymagania w zakresie realizacji projektu z innymi podmiotami:
  1. partnerstwo;
  2. aspekty społeczne.
 15. Warunki formalne.
 16. Ocena merytoryczna.
 17. Negocjacje.
 18. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

Prowadzący

Absolwenci czołowych polskich uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego); audytorzy wewnętrzni posiadający certyfikaty Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Trenerzy oraz wykładowcy akademiccy m.in. z obszarów: zamówienia publiczne, zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, podatku VAT, rozliczeń projektów unijnych - w tym za pośrednictwem systemu SL2014. Kontrolerzy i audytorzy projektów unijnych. Eksperci ministerialni, Urzędów Marszałkowskich i WUP-ów. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w takich instytucjach jak b. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR i Urzędy Marszałkowskie.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 1200 zł + VAT (23%)

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (dwa dni), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dwa lunche, certyfikat uczestnictwa, 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mailową.

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia (Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa) prześle do Uczestnika potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 5 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 25% ceny szkolenia